අ0ග සම්පුර්න දෙමහල

Post On: 25 Mar 2020

Ref No: REF25-03-2020-251

Views : 147

Location : Colombo / Homagama

Description

මීගොඩ හයිලෙවල් පාර අසල පිහිටි නව නිවස.අ0ග සම්පුර්න දෙමහල් නව නිවස විකිනිමට. පෙර්චස් 20 ඉඩම. කමර 5 නාන කමර 3 සෙවක නාන කමර 1 . ලී වලින් සම්පුර්න කල වහලය. උලු සෙවිලිකල වහලය.හයිලෙවල් පාරට මි 20. නිදහස් නිස්කලන්ක ස්වාබාවික පරිසරය