හෝමාගම කිට්ටුවෙන්

Post On: 18 Dec 2022

Ref No: REF18-12-2022-2443

Views : 46

Location : Colombo / Homagama

Description

හෝමාගම සිට 129 මොරගහහේන පාරේ කි.මි.5 මූකලාන හන්දියට කිට්ටුව පාරෙන් මීටර් 150 පමණ දුරින් පර්චස් 10 අංග සම්පූර්ණ නිවස කාමර 3 සාලය පැන්ට්‍රිය බාත්රූම් ටයිල් පොලව සිවිලිම ලොකු ප්‍රමාණයේ නිවස - 0718657176