පදිංචියට අගනා Land

Post On: 05 Aug 2020

Ref No: REF05-08-2020-719

Views : 165

Location : Colombo / Homagama

Description

හෝමාගම නගරයට ලගින්ම, ජනප්‍රිය පාසල් සුපිරි වෙලදසැල් සියලු පහසුකම් සපිරි හෝමාගම නගරයෙන් ආදායම් මාර්ගයක් ලබා ගැනීමට හෝ පදිංචියට අගනා පර්චස් 10 ක් විකිනීමට. 128 බස් මාර්ගයට මීටර් 700. හෝමාගම නගරයට මීටර් 1500 යි.
 කාමර 10 ක් සෑදීම සදහා සැලසුම් සකස් කර ඇති අතර මේ වන විට තනි කාමරයක් ( A Room included attach bathroom & kitchen,Fully tiled ) සම්පූර්ණයෙන්ම සකසා ඇත.එක් කාමරයකින් රු 15,000ක ආදායමක් උපයා ගත හැකියි.
 නල ජලය සහ විදුලිය සහිතය
 ඉඩම ආරම්භයේ සිට අඩි 20 පාර
 පිරිසිදු හා නිරවුල් ඔප්පු හා බැංකු ණයක් ලබා ගැනීම