පර්චස් 100 පොල් ඉඩම-ප

Post On: 04 Feb 2023

Ref No: REF04-02-2023-2498

Views : 32

Location : Colombo / Padukka

Description

පාදුක්ක නගරයට පයින් යන දුරින් ඉංගිරිය පැත්තට පාරට කිට්ටුව මේ තැනිතලා පොල් වගාකල ඉඩම ඕනෑම කටයුත්තකට සුදුසුයි.පර්චසයක් 3/90 වුවත් මිල සාකච්ඡා කල හැකියි. 0718657176