රාගම අගනා දෙමහාල්

Post On: 08 Jun 2021

Ref No: REF08-06-2021-1310

Views : 9

Location : Gampaha / Ragama

Description

රාගම නගරයට සමීපෙන් , දෙල්පෙ හන්දියට මීටර් 600යි , අගනා දෙමහාල් නිවසක් විකිණීමට , මිල ලක්ෂ 110යි , යට මහාල සම්පුර්ණයෙන් වැඩ නිමාකර ඇත . මිල ගණන් කතා කරගත හැක , වැඩි විස්තර සදහා පහාත විස්තර කියවන්න කියවා බලා ගැනුම්කරුවන් පමණක් අමතන්න 0715903663-0761240603 ( මංජුල ප්‍රොප්‍රට්‍රි රියල් ස්ටෙට් ආයතනය ).
1 🏘️ ⭕මිල ලක්ෂ 120යි , ⭕පර්චස් 8.35යි , ⭕යට මහාල ප්‍රදාන සාලය , ⭕නිදනකාමර 4ක් , ⭕ පැන්ට්‍රිය සහිත මුලුතැන්ගෙය , ⭕ඈටෑච් බාත්රූම් 2යි .⭕ උඩුමහල සාදා නොමැත , ⭕වටතාප්පය බැද ගේට්ටුව දමා ඇත , ⭕පිරිසිදු නිරවුල් සින්නක්කර ඔප්පුව .
2 🏘️👉 වැදගත් අසල්වැසියන් සිටින වැදගත් පරිසරයක ජිවිතය ගෙවීමට කැමති ඔබට පදිංචියට සුදුසුම තැන , හොස්පිටල් , සුපමාර්කට් , ප්‍රසිද්ධ පෙළේ පාසල් , ජලය , විදුලිය සියලුපහාසුකම් සහිතයි .
3 🏘️ මෙම අගනා නිවස ඉක්මනින් ඔබගේ කරගන්න දැන්ම අපගේ විස්වාශනීය රස්තියාදුවක් නැති අවංක කඩිනම් සේවාවක් ලබාගන්න දැන්ම අපගේ දුරකතන අංකවලට අමතන්න 0715903663-0761240603 ( මංජුල ).