බටුවත්ත පෙර්චෙස් 12

Post On: 25 Mar 2020

Ref No: REF25-03-2020-252

Views : 122

Location : Gampaha / Gampaha

Description

බටුවත්ත දුම් රියපොල ආසන්නයේ සියලු පසුකම් සහිත පෙර්චෙස් 12 ක් විකිනිමට තිබේ. බටුවත්ත නගරයට,පන්සලට,සති පොලට ඉතා අසන්නයේ පිහිට ඈත. පාසලට කි මි 1 දුරිනි.රාගම නගරයට විනාඩි 10 න් ලගා විය හකිය.