අගනා නිවස සහිත ඉඩම

Post On: 04 Jun 2021

Ref No: REF04-06-2021-1223

Views : 4

Location : Gampaha / Gampaha

Description

ගම්පහ - කිරිඳිවැල 205 බස් මාර්ගය ට ආසන්නව බටේපොල මංසන්ධියේ අගනා නිවස සමග පර්චස් 41ක බිම්කොටස
ගස් කොලන් වලින් පිරි නිදහස් පරිසරය
සම්පූර්ණ ටයිල් අතුරා සිවිලිම ගසා ඇත
සාලය 01
නිදන කාමර 03
අඩි 15 පුළුල් මාර්ගය
නානකාමර 01
කුස්සිය 01
ගම්පහට km 6, කිරිඳිවැලට 4 km,
0716416889/0723550533 (whatsapp) මල්වතුහිරිපිටිය රොහලට,පාසලට සහ ප්රාදේශීය සභාවට , පොලීසියට, food city යට 1/2 km දුර
මෙම මස විදේශ ගතවීම නිසා ඉක්මනින් විකිනීමට
rs.5,500,000