කුලුබඩු විකිණිමට

Post On: 06 Jun 2021

Ref No: REF06-06-2021-1280

Views : 28

Location : Kandy / Daulagala

Description

මා සතුව උසස් තත්වයේ කුලුබඩු විකිණිමට ඇත
මිරිස් කුඩු 675.00
කැලි මිරිස් 675.00
බැදපු තුනපහ කුඩු 750.00
අමු තුනපහ කුඩු 600.00
ගම්බිරිස් කුඩු 850.00
(1kg මිල ගනන් වේ)
අදි සියලුම දෑ විකිණිමට ඇත
මහනුවර නගරය අවට ප්‍රවාහන පහසුකම් සලසා දෙනු ලැබේ
විශාල තොග මිලදි ගන්නන්නට මිල අඩු කිරිම්
0754396231