නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටි නිවස විකිනීමට

Post On: 02 Jul 2021

Ref No: REF02-07-2021-1781

Views : 293

Location : Colombo / Malabe

Description

නිස්කලංක පරිසරයක පිහිටා පචස් 20.6 ඇති තුන්මහල් නිවස ඉක්මනින් විකිනමට