හෝමාගමින් අගනා ඉඩමක්

Post On: 06 Jul 2021

Ref No: REF06-07-2021-1805

Views : 501

Location : Colombo / Homagama

Description

9.5 පර්චස්
කොට්ටාව - මොරගහේන ප්‍රධාන බස් පාරට මිටර් 20
පිටිපන නගරයට මිටර් 700
හෝමාගමට කිමි 1.5
මහින්ද රාජපක්ශ පාසැල / හරිත සරසවිය සමීපයේ
නල ජලය / විදුලිය සියලු පහසුකම් ඇත.
සුපිරි වෙලද සැල් / ඉන්ධන පිරවුම් හල් සමීපයේ
මිල ලක්ශ 65