හොරන ගෝනපොලින් අගනා නව නිවසක්

Post On: 06 Jul 2021

Ref No: REF06-07-2021-1808

Views : 557

Location : Colombo / Horana

Description

Brannew House For sale Gonapola
120 Horana Colombo root 1.2Km
10 Perch
3 Rooms
☑️ 94 Laks ☑️ ( Only For cash Deal )
හොරන ගෝනපොලින් අගනා නව නිවසක්
හොරන කොලඹ බස් පාරට කිමි 1.2
පර්චස් 10
නිදන කාමර 3
නාන කාමර 1
සාලය
කුස්සිය
මිල ලක්ශ 94
පරික්ශාවෙන් පසු මිල ගනන් සාකච්චා කල හැක