හෝමාගම පිටිපනින් නිවසක් සහ ඉඩමක්

Post On: 06 Jul 2021

Ref No: REF06-07-2021-1809

Views : 400

Location : Colombo / Homagama

Description

පිටිපන හංදියේ සිට 3km,
මෛත්‍රිදාස මාවතේ 5 වන පටුමගේ 4 වන නිවස. නිවසේ සිට 200 M මොරගහහේන පාරට
ලක්ෂ 110යි.