ගාල්ලෙන් අම්බලන්වත්තන් නිවසක්

Post On: 07 Jul 2021

Ref No: REF07-07-2021-1810

Views : 213

Location : Galle / Galle

Description

ගාල්ල නගරයේ සිට නිවසට ඇති දුර කි මි.2
කාරාපිටියට km2 Hiway km2
ගාල්ල අම්බලන්වත්ත කරාපිටිය පාරෙන් km1
පර් 10
ඇවිත් මිලිද්දුව හන්දියෙන් DSI පාරෙන් km1 හාලිවල පොස්ටොෆිස් ඵ්ක ලගින් වමට මිටර් 400
කාමර 3 බාත්රැම් 1 අමතර වැසිකිළිය කුස්සිය තාර යෙදු මර්ගය ගරාජය තාප්ප හා ගෙට්ටුව යොදා ඇත
ලිං ජලය සහ ටැප් ජලය
ඉක්මනින් විකිණීමට
මිල ලක්ෂ 35/ මුදල සාකච්ඡා කල හැකිය