බලුම්මහරෙන් අගනා නිවසක්

Post On: 07 Jul 2021

Ref No: REF07-07-2021-1812

Views : 185

Location : Gampaha / Gampaha

Description

පර්චස් 15 ක ඉඩම සහ නිවස විකිණීමට,
නිරවුල් ඔප්පු,
නව නුවර පාරට 50m,
නුවර පාරට 500m,
සියලු පහසුකම් සහිත, සමකාමී පරිසරය....