අනුරාධපුරෙන් වගා ඉඩමක්

Post On: 07 Jul 2021

Ref No: REF07-07-2021-1813

Views : 292

Location : Anuradhapura / Bulnewa

Description

අනුරාධපුර.
අනුරාධපුර-පුත්තලම් පාර
විදුලිය
ජලය
ප්චස් 900ක් තියනවා
ප්චස් එකක් 12000
අනුරාධපුර පුජා නගරයට 13km