කටුගස්තොටින් අගනා නිවසක්

Post On: 07 Jul 2021

Ref No: REF07-07-2021-1820

Views : 365

Location : Kandy / Katugastota

Description

කටුගස්තොට නගරයට ආසන්නව දෙමහල් නිවසක් විකිනීමට ඇත
.සියලු පහසුකම් සහිතයි
ප්‍රධාන පාරට මිටර් 500