නව නිවසක් කෑගල්ලෙන්

Post On: 07 Jul 2021

Ref No: REF07-07-2021-1821

Views : 226

Location : Kegalle / Warakapola

Description

නව නිවසක් කෑගල්ලෙන්
කෑගල්ල නගරයට 1.5 ක්ම්
වාහන 3 ගාල්කල හැක.
අඩි 12 පාර
පොල්ගහවෙල කෑගල්ල මාර්ගයට මීටර් 50
විශාල සාලය හා දැකුම්කලු කෑම කාමරය