සුපිරි ඉඩම කොට්ටාවෙන්

Post On: 07 Jul 2021

Ref No: REF07-07-2021-1822

Views : 74

Location : Colombo / kottawa

Description

296 කොට්ටාව පිලියන්දල පාරේ ගොරකපිටිය ප්‍රදේශයේ පිහිටි මෙම ඉඩම විකීණීමට ඇත.
255 කොට්ටාව ගල්කිස්ස ප්‍රධාන පාරේ සිට 1km ක් ඇත.
පර්චස් 12 යි.
ලක්ශ 72....
නිස්කලංක තැනකි...
අඩි 10 පාර..
296 ප්‍රධාන පාරේ සිට 500m ක් ඇතුලට වෙන්න ඉඩම පිහිටා ඇත...
වැඩි විස්තර දැන ගැනීම සදහා අමතන්න....