නව නිවසක් මීගමුවෙන්

Post On: 08 Jul 2021

Ref No: REF08-07-2021-1829

Views : 297

Location : Gampaha / Negombo

Description

පදිංචි නොවු අලුත්ම නිවස විකිනිමට.
කදවල මීගමුව
ලොකු සලය
කෑම කාමරය
මුලුතැන් ගේ
ප්‍රධාන බස් නැවතුමට මීටර් 500
මීගමුව නගරයට විනාඩි 10
ගුවන් තොටුපලට විනාඩි 18
සින්නක් කර ඔප්පු