අඩු මිලට කඩුවෙලින් නිවසක්

Post On: 08 Jul 2021

Ref No: REF08-07-2021-1830

Views : 339

Location : Colombo / Kaduwela

Description

මුදල් හදිස්සියක් සදහා කඩුවෙල නිවසක් විකිණීමට ඇත.
පර්.12
,සාලය ,
කාමර 3,
ටයිල් කරන ලද කුස්සිය සහ bathroom එක.
කඩුවෙල නගරයට වි.15
නිදහස් වටපිටාව.
ලක්ෂ 70මිල ගණන් සාකච්ඡා කරගත හැකිය.
ඉක්මනින් අමතන්න