පොල්ගහවෙලෙන් සුපිරි ඉඩම්

Post On: 08 Jul 2021

Ref No: REF08-07-2021-1832

Views : 304

Location : Kurunegala / Polgahawela

Description

පොල්ගහවෙල නගරයේ සිට මීටර් 500ක් දුරින් පිහිටා ඇත...
පර්චර්ස් 20යි.