බන්ඩාරගමින් සුපිරි නිවස

Post On: 08 Jul 2021

Ref No: REF08-07-2021-1833

Views : 245

Location : Kalutara / Bandaragama

Description

නිරවුල් පිරිසිදු ඔප්පුව සහිත
පර්චස් 8.5
නිදන කාමර 03
බාතෲම් 2
කිචන් 2
අඩි 12 පාර
වාහන ගරාජය සමග
මිල ගනන් සාකච්ඡා කරගත හැක