මාඩම්පෙන් සුපිරි නිවස

Post On: 08 Jul 2021

Ref No: REF08-07-2021-1834

Views : 187

Location : Kurunegala / Kuliyapitiya

Description

Madampe Silva town nagarayata 1km Durakin... මිල ලක්ශ 55ක්.
විමසීම්
10 perch
Kuliyapitiya main road එක පේනෙන දුරින්
2 rooms
Kitchen
Dining room
Living room
Separate bathroom
Water
Electricity