වැලිවෙරියෙ සුපිරිම නිවස

Post On: 08 Jul 2021

Ref No: REF08-07-2021-1836

Views : 186

Location : Gampaha / Gampaha

Description

නිවස විකිණීමට ඇත.
වැලිවේරිය ඇටිකෙහෙල්ගල්ල ගාමයේ ඩිමෝ අයතනය ඉදිරිපිට පරේ..
වැලිවේරිය නගරයේ 1km දුරින් .
නිදන කාමර 3ක්,
සාලය,
වැරන්ඩව,
කුස්සිය ,
කෑම කාමරය,
ප් 10 ඉඩම් ,
ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත