දොඩන්දූවන් දෙමහල් නිවසක්

Post On: 08 Jul 2021

Ref No: REF08-07-2021-1838

Views : 191

Location : Galle / Hikkaduwa

Description

දොඩන්දූව ප්‍රදේශයේ ඉතා වටිනා දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට ඇත,ගාලු පාරට 300 meter,
හික්කඩුවට 5 km,
ගාල්ලට 12 km,
*Perch 14
Room 5,
Bathroom 4,
Indoor balcony,
Kitchen,
Parking,
Total price Rs 8000000.