අනුරධපුරෙන් නිවසක්

Post On: 09 Jul 2021

Ref No: REF09-07-2021-1842

Views : 267

Location : Anuradhapura / Kebitigollawa

Description

ජයභූමි ඔප්පු
මාතලේ හංදිය.සමගි මාවත.අනුරාධපුර නගරයට 4 km
24.5 පර්චස්
3.8M