කඩුවෙලින් අගනා ඉඩමක්

Post On: 09 Jul 2021

Ref No: REF09-07-2021-1843

Views : 190

Location : Colombo / Kaduwela

Description

කඩුවෙල නගරයට විනාඩි 5 ක දුරින් පර්චර්ස් 10 ක ගංවතුරට යට නොවන ඉඩමක් විකිණීමට ඇත. කඩුවෙල අධිවේගී පිවිසුමට විනාඩි 5 ක හා කොතලාවල අධිවේගී පිවිසුමට විනාඩි 10 ක දුරින් පිහිටා ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න.