දිගනින් ඉඩමක්

Post On: 09 Jul 2021

Ref No: REF09-07-2021-1845

Views : 125

Location : Kandy / Teldeniya

Description

ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට ?
පර්චස් 12 ලක්ෂ 10
දිගන ගෝල්ෆ් Ground පාරේ බබරගල පුරාන රාජමහා විහාරයට ආසන්නව වික්ටෝරියා ජලාශයට නුදුරින් පර්. 12 අගනා බිම් කොටසක් ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත.දිගන ටවුන් එකට 5km යි. නිරවුල් ඔප්පු .නිදහස් පරිසරය