පානදුරෙන් අගනා නිවසක්

Post On: 09 Jul 2021

Ref No: REF09-07-2021-1847

Views : 207

Location : Kalutara / Panadura

Description

පානදුර ගල්තුඩෙ සමගි මාවතේ පර්චස් 10 සම්පූර්ණ නිවස සමග ඉඩම විකිණීමට....
සියලුම පහසුකම් සහිතව....
නිස්කලන්ක පරිසරය ....
කාපට් පාරට මුනලා...
කාමර 2 ....
පාරට මුනලා කඩයක් තියෙනවා ...
බස් යන පාර ....
ඉක්මනට විකිණීමට ....
මිලියන 10....