දිවුලපිටියෙන් අගනා ඉඩමක්

Post On: 10 Jul 2021

Ref No: REF10-07-2021-1859

Views : 409

Location : Gampaha / Divulapitiya

Description

පර් 40ක ඉඩම විකිනීමට
අස්සැන්නාවත්ත, දිවුලපිටිය
දූනගහ බල්ලපාන මාර්ගයට මී 150
මිනුවන්ගොඩට 6Km
දිවුලපිටියට 7Km
කොලඹ කුරුනෑගල මර්ගයට 2Km
සුන්දර වෙල්යායට මුහුනලා
Clayton ජාත්‍යන්තර පාසල ආසන්නයේ
පර් 90000යි