කඩවතින් කුලියට නිවසක්

Post On: 11 Jul 2021

Ref No: REF11-07-2021-1864

Views : 376

Location : Gampaha / Kadawatha

Description

කාමර 5
බාත් රූම් 5
ගරාජ් 1
සහිත අංගසම්පූර්ණ නිවසක් කුලියට
පර්චස් 30 ඉඩම (පාර්කින් පහසුකම් ඇත)
කඩවත නගරයට විනාඩි 5යි
නුවර පාරට මීටර් 100යි
ව්‍යාපාරික ස්තානයක් සදහාද වඩා සුදුසුයි.
60,000/-
මිල ගනන් සාකච්චා කරගත හැක.