පුගොඩින් අගනා ඉඩමක්

Post On: 11 Jul 2021

Ref No: REF11-07-2021-1865

Views : 227

Location : Gampaha / pugoda

Description

ගම්පහ,පූගොඩ
පර්චස් 12කොටස් 4ක්
#නිරවුල් ඔප්පු
#නල ජලය
#තෙකලා විදුලිය
182 කිරිදිවැල,හංවැල්ල
207ගම්පහ,පූගොඩ
224 කොළඹ,පූගොඩ
බස් මාර්ගයට 50m දුරින් පිහිටා ඇත.