මහරහමින් කුලියට නිවසක්

Post On: 11 Jul 2021

Ref No: REF11-07-2021-1866

Views : 497

Location : Colombo / Maharagama

Description

මහරගම ඇනෙක්සියක් කුලියට 25i
ලොකු නිදන කාමරය, කුඩා කාමරය, කුස්සිය, අටැච් බාත්රූම්(ටයිල් නොකර), සර්වන්ට් බාත්රුම්
දෙදෙනෙකුට හෝ කුඩා පව්ලකට
යතුරුපැදි ඉඩකඩ ඇත
ලගදි ස්ලැබ් දැමු නිවසක බිම්මහලක ඇනෙක්සිය කුලියට
ෆෑන්, වතුර, විදුලිය වෙනම
මහරගමට කිලෝමීටරයක දුර
341 මහරගම පිළියන්දල බස් පාර
Annex for Rent in Maharagama
Large Bed room, Middle Room, Kitchen, Living Room, Attached Bathroom(No Tiles) And Servant Bathroom
Suitable for a Small Family or Couple
Bike Parking Available
Decent Surrounding
Ground Floor Annex for Rent (Recently Slab)
341 Maharagama-Piliyandala Bus Root
Celling Fan
Seperate Electricity and Water
1Km to Maharagama Town
25i