බොරලැස්ගමුවෙන් අගනා නිවසක්

Post On: 11 Jul 2021

Ref No: REF11-07-2021-1868

Views : 236

Location : Colombo / Maharagama

Description

Bedroom 3
Bathroom 2
Perch. 5.7
120 main road 300m
Location Boralesgamuwa
Price 60lks/=