කලුතරින් අගනා නිවසක්

Post On: 11 Jul 2021

Ref No: REF11-07-2021-1871

Views : 330

Location : Kalutara / Kalutara

Description

කළුතර මග්ගොන දියලගොඩ දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට ඇත.
පර්චස් 10ක තාප්ප යෙදූ ඉඩමකි
කාමර 3 යි.
නානකාමර 2යි
විසිත්ත කාමරය බැල්කනිය ෆිනිෂින් වහල හොදම දැව යෙදූ උළුවහු ජනෙල් දොර
අඩි 10 කොන්ක්‍රීට් පාර
නල ජලය,විදුලිය