හෝමාගමින් අගනා නිවසක්

Post On: 11 Jul 2021

Ref No: REF11-07-2021-1872

Views : 642

Location : Colombo / Homagama

Description

හයිලෙවල් පාර මීගොඩ අංගසම්පූර්ණ නිවසක් කඩිනමින් විකිණීමට ඇත.
•පර්චස් 7
•කාමර 3
•බාත් රූම් 2
•ලිං හා නල ජලය
මිල ගණන් සහ වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න