අම්බලන්ගොඩින් අගනා නිවසක්

Post On: 12 Jul 2021

Ref No: REF12-07-2021-1874

Views : 247

Location : Galle / Ambalangoda

Description

පර්චස් 10 හොදටම තියෙනවා
සල්ලි හදිසියකට දෙන්නෙ
ලක්ෂ 26,
ගලු පාරට කිමි 5
පාරට මුහුනත අම්බලන්ගොඩ-බද්දෙගම
Ambalangoda,Meetiyagoda