කටානෙන් අගනා ඉඩමක්

Post On: 12 Jul 2021

Ref No: REF12-07-2021-1876

Views : 198

Location : Gampaha / Katana

Description

වැලිහෙන කටාන ප්‍රධාන මාර්ගයේ පොල් ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.
සම්පූර්ණ පොල් ඉඩම පර්චස් 56 කි ඉන් පර්චස් 15 හෝ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉඩම විකුණණූ ලැබේ.
ඉඩමෙ සිට ප්‍රධාන නගර වලට ඇති දූර.
* හලාවත කොළඹ ප්‍රධාන පාරට 2Km
* කටාන 251 ප්‍රධාන බස් මාර්ගය 2Km
* මිගමූ නගරයට 5Km
* කොච්චිකඩේ නගරයට 2Km
* ලොයලා විදූහලට හා St නිකුලස් විදූහලට 2Km
* ඉඩමට ව්දූලිය, දූරකතන හා ජල පහසුකම් ඇත.