ගොනපොලින් අගනා නිවසක්

Post On: 12 Jul 2021

Ref No: REF12-07-2021-1877

Views : 191

Location : Colombo / Horana

Description

පර්චස් 12ක අඩක් නිමකළ නව නිවසක්
120 බස් මාර්ගයට 1.900Km
ජලය,තෙකලා විදුලිය සහිත නිසන්සල පරිසරය (මිල ගනන් සාකච්ඡාකර ගතහැකිය)