අවිස්සාවෙල්ලෙන් අගනා ඉඩමක්

Post On: 12 Jul 2021

Ref No: REF12-07-2021-1878

Views : 222

Location : Colombo / Avissawella

Description

අක්කර 5.10 රබර් ඉඩමක් විකිණීමට.
සම්පූර්ණ මුදල රුපියල් ලක්ෂ 80 යි.
අවිස්සාවේල්ල | දෙහිඕවිට - අටළුගම
[ අවිස්සාවේල්ලට කිලෝ මීටර් 8 කි ]
ගස් දළ වශයෙන් 800ක් පමණ ඇත.
ගස් අවුරුදු 12-14 පමණ වයසයි. අඛන්ඩව කිරි කැපීම නොකළ අතර තවම කිරි කැපිය හැකි ආදායම් ලැබිය හැකි වටිනා ඉඩමකි.