හම්බන්තොටින් අගනා නිවසක්

Post On: 14 Jul 2021

Ref No: REF14-07-2021-1893

Views : 273

Location : Hambantota / Tissamaharama

Description

හම්බන්තොට නඟරයේ අගනා බිම් කොටසක් සමඟ නිවසක්
මාතර කතරගම ප්‍රධාන මාර්ගයට ලඟින්ම
ව්‍යාපාර, සංචාරක කටයුතු සඳහා හෝ නිවසක් සඳහා සුදුසු වේ...
වැඩි විස්තර සඳහා