කුරුණෑගල නාරම්මල අගනා නිවසක්

Post On: 14 Jul 2021

Ref No: REF14-07-2021-1895

Views : 225

Location : Kurunegala / Narammala

Description

කුරුණෑගල නාරම්මල
පර්චස් 19.5 ඉඩම අඩක් නිමකළ නිවස,
කාමර 2,
සාලය ,
කුස්සිය ,
නාන කාමරය .
විකිණීමට ඇත.