කඩුවෙල ඉහල බොමිරියෙන් ඉඩමක්

Post On: 14 Jul 2021

Ref No: REF14-07-2021-1896

Views : 357

Location : Colombo / Kaduwela

Description

ඉහල බෝමිරියෙ රක්ශපාන පාරෙ තියෙන්නෙ
කඩුවෙලට 2යි
කඩුවෙලට 3ක් වගේ
නවගමුවට 2 යි
බෝමිරිය මද්‍යමහා විද්‍යාලයට 1 km
කින්ස්ලි ටි වික්‍රමරත්න ක්‍රීඩාන්ගනයට 250 m
බාගයක් හදපු ගෙයක් තියෙනවා.
පර්චස් 25
පර්චස් එකක් 460000 ක් වෙනවා.ඒක එහා මෙහා කරගන්න පුලුවන්