මීරිගමින් අගනා නිවසක්

Post On: 14 Jul 2021

Ref No: REF14-07-2021-1897

Views : 198

Location : Gampaha / Mirigama

Description

මෙම නිවස සමඟ පර්චස් 34ක ඉඩම විකීණීමට ඇත
මීරිගමට 4Km.
මිල ලක්ෂ 27යි..
මහ පාරට 50m
අලුත් නුවර පාරට 1.5km