වාරියපොලින් අගනා ඉඩමක්

Post On: 15 Jul 2021

Ref No: REF15-07-2021-1899

Views : 190

Location : Kurunegala / Wariyapola

Description

වාරියපොල ගනේවත්ත ප්‍රධාන මාර්ගයට 50m දුරින් වැවගෙදර ප්රචස් 94.5 විකිණීමට .
එක් පසෙකින් සුන්දර වෙල්යායකට මායිම්ව පිහිටා ඇත .
ප්රචසය රු.65,000/=.
මිල සාකච්ඡා කළ හැක
අමතන්න