නුවර එලියෙන් අගනා ඉඩමක්

Post On: 15 Jul 2021

Ref No: REF15-07-2021-1902

Views : 274

Location : Nuwara Eliya / Ambewela

Description

නුවරඑළිය මීපිලිමාන ගම්මානයේ පර්චස් 15 අඩක් නිම කල නිවසක් සමග වටිනා ඉඩමක් විකිනීමට .
සින්නක්කර ඔප්පු
නුවරඑළිය නගරයට 8 km දුරින්
ලෝකාන්තය ට 23 km
විදුලිය සහ ජලය.
මිල ගනන් සාකච්ඡා කරගත හැක
වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න.