හොරනින් අගනා නිවසක්

Post On: 15 Jul 2021

Ref No: REF15-07-2021-1906

Views : 329

Location : Colombo / Horana

Description

පාදුක්ක-හොරණ බස්මාර්ගයට මුහුණලා හොරණ,මීවනපලාන අක්කරයක ඉඩම සමග අංගසම්පූර්ණ නිවස විකිණීමට.සියළුම නාගරික පහසුකම් සහිත හොරණ නගරයට 4km.නිදනකාමර 4යි,විසිත්ත කාමරය,කෑම කාමරය,අංගසම්පූර්ණ මුළුතැන්ගෙය ස්ටෝරු කාමර නානකාමර 2කින් සමන්විතය.ඉඩමෙහි පොල්ගස් 30ක් කොස්ගස් සහ පළතුරු වර්ග ඇත.නිරවුල් සින්නක්කර ඔප්පු.අමතන්න