හලාවතින් අගනා නිවසක්

Post On: 15 Jul 2021

Ref No: REF15-07-2021-1909

Views : 184

Location : Puttalam / Chilaw

Description

පොල් ගෙඩි 1500 පමණ කැඩිය හැක
කාමර 10
නාන කාමර ඇතුලත 2
පිටත 1
අංග සම්පුර්ණ නිවස
ආණමඩුව හලාවත ප්‍රධාන මාර්ගයට 500 m
පාසලට 800 m
ජලය විදුලිය සහිත ඉඩම සහ නිවස මුදල් අවශ්‍යතාවයක් මත ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට .
වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න.