කුලියාපිටියෙන් නිවසක් සහ ඉඩමක්

Post On: 16 Jul 2021

Ref No: REF16-07-2021-1920

Views : 245

Location : Kurunegala / Kuliyapitiya

Description

කුලියාපිටියේ පහල කලුගමුවෙි පිහිටි මෙම නිවස ඉක්මනින් විකිනිමට ඇත. කුලියාපිටිය නගරයට 2km.
පර්චස් 118
පර්චස් 01 - 75000/=
88,50000/=