මවනැලිලෙන් අගනා නිවසක්

Post On: 16 Jul 2021

Ref No: REF16-07-2021-1921

Views : 395

Location : Kegalle / Mawanella

Description

මවනැලිලෙන් අගනා නිවසක්
මවනැල්ල-ඇරැවුපොල පාරේ
තට්ටු 2 කට කනු දමා ඇත.